Transparència

Informació Institucional i Organitzativa

-Missió i les activitats que desenvolupne d’acord amb els Estatuts.

És una entitat privada d’interès públic i social dedicada a la promoció, la gestió i la coordinació de l’esport del KORFBAL dins l’àmbit nacional de Catalunya

-La Normativa

 

-Els Estutauts i número de registre.

Estatuts

Núm de registre 12258

-L’Organigrama (perfils i trajectories professionals)

Organigrama FCK 2021-2025

-Gestió Económica, pressupostària i patrimonial

-El Pla anual d’activitats

-Els Comptes anuals, l’informe d’auditoria

-La retribució dels òrgans de direcció i administració

FCK Salari Anual SERRA CARRERA, JACOB

FCK Salari Anual ROSA BLANCO, LUIS MANUEL

FCK Salari Anual EZPELETA FERNANDEZ, DANIEL

FCK Salari Anual ROCA FERRANDIZ, ADRIANA

– Inventari Patrimonial

Cap

Contractes

-Òrgan responsable de l’entitat en matèria de Contractació

Junta Directiva

-Relació de contractes amb l’administració pública:

Convenis