Protocols Covid-19 FCK

En el present document s’estableixen les mesures i els protocols de segurerat i higiene obligatoris per a la pràctica esportiva en competicions organitzades per la Federació Catalana de Korfbal durant tot el període declarat de situació pandèmica a Catalunya.

Tots aquells clubs i equips participants hauran de complir la següent normativa i atendre als requeriments i recomanacions establerts per aquesta federació i organismes oficials superiors competents en l’àmbit esportiu i sanitari local, comarcal, provincial i estatal.

PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE LA COVID-19 EN COMPETICIONS ESPORTIVES ORGANITZADES PER LA FEDERACIÓ CATALANA DE KORFBAL (TEMPORADA 2020-2021)

Darrera actualització: 1 de març de 2021

NOTA INTRODUCTÒRIA:

 • A banda de totes les responsabilitats i obligacions establertes en aquest protocol, tots els clubs i equips participants, així com federació i organitzadors, estan obligats al compliment de les normatives publicades en cada moment per les autoritats sanitàries, sobretot respecte de l’assistència de públic i les condicions d’utilització de les instal·lacions esportives.

A) ABANS D’INICIAR L’ACTIVITAT

– L’esportista

 • Sempre que sigui possible, arribarà al lloc de l’activitat amb la roba esportiva ja posada procurant evitar l’ús de vestidors, per lo qual es recomana a tots els jugadors que portin tambe roba d’abric i de recanvi per a la fi de l’activitat i les begudes individuals necessàries per a fer servir durant el transcurs del partit.
 • El material i l’equipació esportiva pròpia haurà d’haver estat desinfectada abans del seu ús en l’activitat.
 • Aportarà una declaració responsable conforme no presenta símptomes de tenir COVID-19 i, en cas d’haver passat la malaltia, declarar que ha superat el període de quarantena escaient. Així mateix, la declaració responsable haurà d’acreditar que no s’ha estat en contacte amb persones infectades o s’ha viatjat a zones en risc declarades oficialment en els 14 dies immediatament anteriors al de la signatura del document. En el següent enllaç us podeu descarregar un model standard de document per a poder imprimir i signar prèviament i agilitzar l’entrega d’aquest al responsable de protocol local un cop s’autoritzi l’entrada a la instal·lació i evitar així cues innecessàries.
 • Mantindrà la distància de seguretat en els seus desplaçaments fins abans d’iniciar l’activitat.
 • Farà ús de la mascareta fins el moment d’iniciar l’activitat esportiva, sempre que sigui compatible amb la situació personal pròpia.
 • Facilitarà les dades de contacte per al registre de les persones assistents a l’activitat.
 • Respecte dels viatges en cotxe o transport públic, es recomana que els jugadors que comparteixin cotxe amb altres persones i/o jugadors portin sempre mascareta, hi hagi una bona ventilacio, es divideixin en el major número possible de vehicles, i mantinguin en la mesura del possible i en tot moment totes les mesures d’higiene i de distància socials possibles per minimitzar la possible transmissió del virus.
 • L’accés a les instal·lacions pot estar condicionat a la fi de l’activitat anterior i només es permetrà l’accés un cop s’hagi desinfectat i higienitzat de nou la instal·lació. És per això que es prega paciència i comprensió si els temps d’inici i final per a la disputa dels partits es veuen afectats per aquests o d’altres motius similars.

– Persones treballadores i voluntàries

 • S’entén per persones treballadores i voluntaries els arbitres, delegats federatius, entrenadors, delegats d’equip, metges, fisios, assistents de taula, responsables de protocol local i d’altres similars necessaris per a la disputa del partit en qüestió.
 • En cas d’emprar roba específica o uniforme, arribarà al lloc de l’activitat amb aquesta ja posada en la mesura que sigui possible. 
 • Aportarà una declaració responsable conforme no presenta símptomes de tenir COVID-19 i, en cas d’haver passat la malaltia, declarar que ha superat el període de quarantena escaient. Així mateix, la declaració responsable haurà d’acreditar que no s’ha estat en contacte amb persones infectades o s’ha viatjat a zones en risc declarades oficialment en els 14 dies immediatament anteriors al de la signatura del document. En el següent enllaç us podeu descarregar un model standard de document per a poder imprimir i signar prèviament i agilitzar l’entrega d’aquest al responsable de protocol local un cop s’autoritzi l’entrada a la instal·lació i evitar així cues innecessàries.
 • Mantindrà la distància de seguretat en els seus desplaçaments.
 • Farà ús de la mascareta sempre que sigui compatible amb la situació personal pròpia.
 • Facilitarà les dades de contacte per al registre de les persones assistents a l’activitat.

– L’organitzador

 • S’entén per organitzador aquell club o equip que posa a disposició de la competició les instal·lacions i terreny de joc per a la disputa de cada partit, fent-se responsable de totes les obligacions i responsabilitats que en aquest protocol s’estableixen.
 • Comunicarà i informarà de les mesures del PROTOCOL vigents en aquell moment a les persones treballadores a càrrec, el voluntariat que hi participi i els participants de l’activitat. En aquest sentit, s’assegurarà de la disposició d’infografies informatives amb aquesta finalitat.
 • Durà a terme una neteja inicial exhaustiva i la desinfecció dels espais i el material d’ús de l’activitat que aporti l’organitzador, tals com pilotes, bases, pals, cistelles, aparells de cronometratge i possessió, taules, cadires, banquetes, etc. Tanmateix, posarà a disposició dels presents gels desinfectants a l’entrada i en altres llocs del pavelló, així com a la taula d’anotació i banquetes. També serà necessari disposar a la taula d’anotadors d’un spray especial homologat per a la desinfecció de pilotes, pals, mopes, etc.
 • Dotarà de material EPI a les persones treballadores i voluntàries que participen en el desenvolupament de l’activitat (per exemple, els assistents de taula). El material ha de ser l’adequat per a la funció desenvolupada i, en cas d’incorporar més d’un element, aquests han de ser compatibles entre ells.
 • Procurarà un sistema d’inscripció a l’activitat per mitjà telemàtic (en aquest enllaç es pot trobar un model d’inscripció telemàtic que poden fer servir els organitzadors).
 • Impedirà l’accés a l’espai de l’activitat a les persones que presentin símptomes relacionats amb la COVID-19, podent fer ús d’aparells per mesurar la temperatura dels assistents així com mitjançant inspeccions visuals.
 • Establirà indicadors per a endreçar el fluxe de persones i els accessos i sortides de l’espai de l’activitat que procuri evitar la formació d’aglomeracions de persones.
 • En la mesura del possible, col·locarà dispensadors del gel hidroalcohòlic en l’espai de l’activitat per al seu lliure ús de les persones participants.
 • Nomenarà una persona responsable de vetllar pel compliment de les mesures previstes en el PROTOCOL, així com de les vigents en la normativa sanitària aplicable en cada moment. 
 • El responsable de compliment del PROTOCOL supervisarà el fluxe de trànsit en els accessos per evitar la formació d’aglomeracions.
 • Registrarà el nom i cognom així com les dades de contacte de les persones participants en l’activitat; ja siguin esportistes, treballadores, voluntàries, organitzadores o públic, tot complint amb les normatives vigents de protecció de dades de caràcter personal (RGPD).
 • En cas de tractar-se de competició, donarà d’alta l’activitat en el servei d’assistència mèdica telefònica habilitat per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.

– El públic

 • S’entén com a públic tots aquells acompanyants, jugadors d’altres equips del mateix club, afeccionats, amics, pares, mares i/o familiars que no tenen cap responsabilitat, ni funció ni tasca a fer relacionada amb el partit en qüestió que s’hagi de disputar.
 • Aportarà una declaració responsable conforme no presenta símptomes de tenir COVID-19 i, en cas d’haver passat la malaltia, declarar que ha superat el període de quarantena escaient. Així mateix, la declaració responsable haurà d’acreditar que no s’ha estat en contacte amb persones infectades o s’ha viatjat a zones en risc declarades oficialment en els 14 dies immediatament anteriors al de la signatura del document. En el següent enllaç us podeu descarregar un model standard de document per a poder imprimir i signar prèviament i agilitzar l’entrega d’aquest al responsable de protocol local un cop s’autoritzi l’entrada a la instal·lació i evitar així cues innecessàries.
 • Evitarà la formació d’aglomeracions en els espais d’entorn i accessos a l’activitat
 • Mantindrà la distància de seguretat en els seus desplaçaments.
 • Farà ús de la mascareta sempre que sigui compatible amb la situació personal pròpia.
 • Facilitarà les dades de contacte per al registre de les persones assistents a l’activitat.
 • L’aforament i accés per part del públic a la instal·lació es podrà veure condicionat i limitat a les directrius i aforaments màxims que marquin les autoritats sanitàries en cada moment particular per a aquell tipus d’instal·lació i activitat.

B) DURANT L’ACTIVITAT

– L’esportista

 • Procurarà, sempre que sigui possible, mantenir la distància de seguretat i evitar el contacte amb altres participants.
 • Procurarà una higiene i desinfecció de mans periòdica, sempre que sigui possible.
 • Mantindrà els seus afers personals en la borsa pròpia que aporti a l’efecte.
 • Haurà de portar de casa i farà un ús exclusiu i personal dels recipients i begudes que necessiti per hidratar-se durant l’activitat. Per tal d’evitar riscos i evitar compartir, cada ampolla o recipient haurà d’estar identificat clarament amb el nom del seu propietari.
 • Llevat dels jugadors i àrbitres dins del terreny de joc, tota la resta de persones i jugadors a les banquetes hauran de portar la mascareta en tot moment.
 • Respecte de les salutacions i celebracions entre persones, en tot moment s’evitaran tradicions com xocar les mans entre companys al principi del partit entre companys d’equip així com el salut habitual de mans amb àrbitres i jugadors i entrenadors de l’equip rival al principi o al final del partit. Es recomana fer servir d’altres fórmules sense contacte i evitar així al màxim possible l’exposició al contacte físic entre persones en tot moment per a major seguretat, prevenció, tranquil·litat i respecte de tots els participants.

– Persones treballadores i voluntàries

 • Mantindrà la distància de seguretat.
 • Farà ús de la mascareta sempre que sigui compatible amb la situació personal pròpia.
 • Procurarà una higiene i desinfecció de mans periòdica.
 • Entre períodes, a la mitja part i als temps morts la pilota i els pals es desinfectaran de nou amb un spray adient especial que estarà disponible a la taula d’anotació.
 • A les banquetes es deixarà un espai d’1,5 m entre jugadors i també entre els tècnics i tot aquell amb llicència per seure a la banqueta.
 • Els assistents de taula també hauran de mantenir una distància entre ells d’1,5 m o instal·lar unes mampares protectores divisòries entre ells.
 • Totes les persones a les banquetes i taula d’anotadors com les persones dins de la instal·lació llevat dels jugadors dins del terreny de joc i els arbitres hauran de portar la mascareta en tot moment.

– L’organitzador

 • Durà a terme ventilació creuada  de forma periòdica l’espai de l’activitat en cas que es tracti d’instal·lació tancada. 
 • Desinfectarà després de cada ús el material que hagi de ser compartit pels esportistes durant l’activitat.
 • Desinfectarà els espais de vestuaris i dutxes després de cada torn d’ús (en el cas que estigui autoritzat l’ús d’aquestes).
 • Garantirà el subministrament de gel hidroalcohòlic en dispensadors fins a la finalització de l’activitat.
 • El responsable de compliment del PROTOCOL supervisarà l’aplicació de les mesures, resoldrà i anotarà les incidències que s’ocasionin i serà l’interlocutor amb el servei d’assistència mèdica telefònica habilitat per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya en cas que sigui necessari.

– El públic

 • Mantindrà la distància de seguretat.
 • Farà ús de la mascareta sempre que sigui compatible amb la situació personal pròpia.
 • Procurarà una higiene i desinfecció de mans periòdica.

C) DESPRÉS DE L’ACTIVITAT

– L’esportista

 • Mantindrà els seus afers personals en la borsa pròpia que aporti a l’efecte.
 • Mantindrà la distància de seguretat en els seus desplaçaments i de 3 metros en els vestuaris i dutxes (en el cas que estigui autoritzat l’ús d’aquestes).
 • Farà ús de la mascareta, sempre que sigui compatible amb la situació personal pròpia.
 • Evitarà la permanència innecessària en l’espai de l’activitat.

– Persones treballadores i voluntàries

 • Mantindrà la distància de seguretat en els seus desplaçaments.
 • Farà ús de la mascareta, sempre que sigui compatible amb la situació personal pròpia.
 • Evitarà la permanència innecessària en l’espai de l’activitat.

– L’organitzador

 • El responsable de compliment del PROTOCOL supervisarà el fluxe de trànsit en la sortida per evitar la formació d’aglomeracions.
 • Guardarà el registre d’assistents i participants així com les declaracions responsables aportades per un termini mínim de 30 dies naturals des de la data de l’activitat i estarà a disposició de les autoritats sanitàries en cas que sigui requerit com a conseqüència de positius en contagi per COVID19, tot complint amb les normatives vigents de protecció de dades de caràcter personal (RGPD).

D) CONSIDERACIONS RESPECTE DE L’ENTREGA DE TROFEUS

– Organitzador, públic, esportistes, persones treballadores i voluntàries

 • En el cas que estigui previst entregar trofeus als guanyadors o participants, aquests s’entregaran al capità de cada equip tot just en acabar el seu corresponent partit en el cercle central del camp de joc, de manera individual (primer el capità de l’equip classificat en segons lloc i després el guanyador), amb mascaretes i respectant les distàncies de seguretat. El capità recollirà el seu trofeu o copa d’una taula o pedestal fent que només hi hagi 2 persones alhora en el cercle central (qui rep i qui lliura simbòlicament des de la distància aquest premi).
 • Durant aquesta cerimònia d’entrega de trofeus, la resta de jugadors de tots dos equips portaran mascareta i se situaran al voltant de tot el terreny de joc, vora les dues línies de banda i les de fons, i deixant una distància mínima entre ells d’1,5 metres, per tal de no coincidir tots junts en l’espai reservat per a les banquetes, ja que aquest no pot encabir a tantes persones en tan poc espai. Cada equip ocuparà tot l’espai al voltant del camp de joc corresponent a la meitat del camp de joc davant de la seva banqueta.
 • Els capitans rebran el trofeu en representació del seu equip/club. L’encarregat de lliurar-li el premi serà un membre de la federació o de l’organització, el qual tindrà cura de què el trofeu hagi estat prèviament desinfectat. L’entrega es realitzarà de forma que s’eviti el contacte entre ells i portant totes dues persones les corresponents màscares higièniques de seguretat. Si l’altre equip participant també ha de rebre un trofeu, es farà de la mateixa manera un cop hagi finalitzat el lliurament al capità de l’altre equip.
 • Els jugadors i membres dels equips s’abstindran de realitzar les tradicionals abraçades i celebracions festives conjuntes, i es mantindran a la seva posició dins del voltant del terreny de joc i mantenint la distancies de seguretat entre ells.
 • En el supòsit d’haver-hi medalles per a tots els participants, aquestes s’hauran d’haver desinfectat prèviament i es posaran individualment en dues taules separades, una a cada punt de penal del terreny de joc. D’aquesta manera els jugadors podran recollir-la individualment i amb seguretat alhora que es podran fer una foto amb el trofeu o copa que el capità posarà en una cantonada de la taula després de què li hagin lliurat.
 • En el cas de voler fer-se una fotografia individual i/o conjunta amb el trofeu i/o medalles, cada equip ho podrà fer seguint un ordre (cadascú a la seva meitat del camp i quiets i amb mascareta a la seva posició al voltant del camp de joc):
  • Les fotografies les realitzarà un o dos fotògrafs autoritzats per l’organitzador i/o  federació. Aquests sempre duran mascareta i no tindran cap contacte físic amb els jugadors, fent les fotografies des d’una distància prudencial i sempre des de la mateixa posició.
  • En primer lloc es podran fer les fotos individuals amb el trofeu i/o medalla tots aquells que vulguin.
   • El trofeu haurà de romandre en una mateixa posició fixa, a terra o sobre la taula, i els jugadors podran anar passant d’un en un per apropar-se a la taula, agafar la seva medalla sense tocar les altres, i posar per al fotògraf a prop del trofeu, però sense tocar-lo, i evitar així possibles contagis i o transmissió de virus. Només es podran treure la mascareta en el moment exacte de fer-se la foto.
   • Un cop el jugador s’ha fet la foto, es tornarà a posar la mascareta i tornarà a la seva posició inicial al voltant del terreny de joc.
   • Recordar que només el capità que va rebre la copa podrà tocar la copa i serà l’encarregat de posar-la allà on calgui en cada ocasió.
  •  Un cop fetes totes les fotografies individuals, els jugadors i cos tècnic podran posar per a la fotografia en grup situant-se tots darrere del trofeu alhora que respectant una distància mínima d’1,5 metres entre ells (podent fer 3, 4 o més fileres si calgués per a que tothom pugui sortir a la foto). El capità podrà agafar el trofeu o copa i situar-lo en el centre, a terra, o a on sigui davant d’ells, i pugui així el fotògraf agafar una imatge panoràmica de tots amb el trofeu. Un cop estiguin tots col·locats per a fer la foto, podran momentàniament treure’s la mascareta per a tornar-se-la a posar un cop s’hagi fet la foto de grup. En aquest precís moment sense mascareta els jugadors s’abstindran de moure’s, parlar o fer qualsevol mena de crit.
 •  Un cop s’hagi fet la foto de grup, els jugadors d’aquell equip ja podran recollir les seves pertinences i abandonar la instal·lació de manera ordenada i segura tot respectant els protocols establerts i la normativa vigent, evitant en tot moment aglomeracions tant a dins com a fora de les instal·lacions.
 • Recordar que durant tota la cerimònia d’entrega de trofeus i en especial a la finalització d’aquesta, el públic present romandrà sempre a les seves posicions assignades a la graderia, i només les abandonarà en el precís moment de procedir a la sortida de la instal·lació i seguint les rutes establertes determinades per l’organitzador.